LEuropa e i conflitti armati (Atti) (Italian Edition)

The First World War from Tripoli to Addis Ababa (1911-1924)
Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online LEuropa e i conflitti armati (Atti) (Italian Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with LEuropa e i conflitti armati (Atti) (Italian Edition) book. Happy reading LEuropa e i conflitti armati (Atti) (Italian Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF LEuropa e i conflitti armati (Atti) (Italian Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF LEuropa e i conflitti armati (Atti) (Italian Edition) Pocket Guide.

Kan de Commissie een inschatting maken van de risico's van het transporteren van schalieolie? Indien niet, of met onvoldoende zekerheid, is de Commissie dan van mening dat het vervoeren van schalieolie moet verboden worden in bevolkte en andere gevoelige gebieden zoals steden en dorpen, gebouwen, evenementen, toeristische trekpleisters, natuurgebieden, …?

De bepalingen met betrekking tot het veilig vervoer van gevaarlijke goederen worden om de twee jaar herzien om ze aan te passen aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang en om gevolg te geven aan ongevallen en incidenten die een indicatie vormen dat de regels moeten worden aangepast. De Commissie is van mening dat de genoemde verordeningen een veilige en adaptieve regeling vormen voor het vervoer van allerlei gevaarlijke goederen met inbegrip van schalieolie.

De Commissie wil erop wijzen dat goederen die nog gevaarlijker zijn dan schalieolie elke dag op veilige wijze in grote hoeveelheden via het Europese spoorwegsysteem worden vervoerd. Ten slotte staan de bepalingen van hoofdstuk 1. Forty-two people died and five are missing presumed dead. Why did the Commission include no specific recommendations aimed at the safe transport of shale oil? Does the Commission not consider this to be essential given the cross-border nature of the transport and the evident risks which such transport entails?

Can the Commission list the safety requirements for the transport of oil by train in the EU? Can the Commission give an assessment of the risks of transporting shale oil? This initiative is complementary to the existing EU acquis which includes provisions on the transport of dangerous goods. The provisions ensuring safe transport of dangerous goods are revised every two years to keep them up-to-date with technical and scientific progress and to allow reacting to accidents and incidents that indicate a need to adapt the rules.

The Commission believes that the abovementioned regulations provide a safe and adaptive arrangement for the transport of all kinds of dangerous goods, including shale oil. Kan de Commissie een volledig overzicht geven van welke bestanddelen en elementen schalieolie kan bevatten?

Kan zij daarbij tevens aangeven welke bestanddelen mogelijk ontploffingsgevaar met zich meebrengen? Welke methoden bestaan er om deze gevaarlijke of ontvlambare bestanddelen te verwijderen uit schalieolie alvorens de olie getransporteerd wordt? Plant de Commissie of het JRC eigen onderzoek aangaande het ontploffingsgevaar van schalieolie? De samenstelling van schalieolie is afhankelijk van het reservoir en vergelijkbaar met de samenstelling van ruwe olie van gemiddelde tot lage densiteit met een laag zwavelgehalte. De productie van schalieolie is alleen winstgevend als er aardgas aanwezig is om de olie naar het boorgat te stuwen.

Daarom wordt schalieolie gemengd met ontvlambare en soms corrosieve bestanddelen van schaliegas. De Commissie is niet van plan de explosieve eigenschappen van schalieolie te onderzoeken. De Commissie is echter voornemens de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, de betrokken bedrijfstakken en niet-gouvernementele milieuorganisaties te bevorderen over de beste beschikbare technieken voor activiteiten op basis van fracking.

  1. Art of Desire (Storm Intensity: Category 1 - Hot in Hollywood);
  2. Mirko Sossai | Roma Tre University, Rome, Italy - lirodisa.tk.
  3. .
  4. Relationship Killers: How to Spot These 13 Mistakes and Save Your Love Before Its Too Late (Revised Edition).

This is being done, inter alia , by flaring such contaminating constituents before transport. Can the Commission give a full overview of the constituents and elements which shale oil may contain? Can it also indicate what constituents may entail a danger of explosion? What methods exist for removing these hazardous or inflammable constituents from shale oil before the oil is transported? Is the Commission or the JRC planning to carry out any research of its own into the danger of explosion presented by shale oil? The composition of shale oil depends on the reservoir and is similar to low sulphur content crude oil of medium to light density.

Profitable production of shale oil requires the presence of natural gas in order to drive the oil towards the borehole. Therefore, shale oil is typically mixed with flammable and sometimes corrosive components of shale gas. The Commission does not plan to carry out research to assess the explosive properties of shale oil. However, the Commission plans to organise an exchange of information between Member States, industries concerned and non-governmental organisations promoting environmental protection on best available techniques for activities using high volume hydraulic fracturing.

Zij heeft tot doel de lasten voor de volgende generaties te minimaliseren, ervoor te zorgen dat lidstaten de nodige maatregelen nemen die de bevolking en de werknemers tegen radioactieve straling beschermen en te voorzien in een informatiedoorstroom naar en de betrekking van de bevolking bij het beleid inzake radioactief afval en bestraalde brandstoffen. De Commissie moest daarvan ook op de hoogte gebracht worden. De lidstaten moeten bovendien een rapport indienen bij de Commissie over de implementatie van de richtlijn, alsook hun nationaal programma bekendmaken dat alle voorzieningen inzake de elementen van artikel 12 omvat.

Vijf lidstaten Bulgarije, Hongarije, Ierland, Nederland en Portugal deelden niet al hun omzettingsmaatregelen binnen de gestelde termijn mee, maar voldeden wel aan deze verplichting voordat de Commissie een ingebrekestelling stuurde. Tot nu toe heeft geen enkele lidstaat aan de Commissie verslag uitgebracht over de tenuitvoerlegging van de richtlijn de termijn voor dat verslag is uiterlijk 23 augustus , zoals voorgeschreven in artikel It aims to minimise the burden on future generations and ensure that Member States take the necessary measures to protect the public and workers against radiation and to supply information to the public and involve them in policy on radioactive waste and spent fuel.

The Commission was to be informed of the provisions adopted. Five Member States Bulgaria, Hungary, Ireland, Netherlands and Portugal did not communicate all transposing measures before the deadline, but complied before the Commission sent Letters of Formal Notice. Oggetto: Incidenza e trattamento dell'autismo. Il progetto dovrebbe fornire, tra l'altro, nuove analisi cellulari validate e nuovi biomarcatori genetici e proteomici per la segmentazione dei pazienti o per la previsione della risposta individuale.

Autism is a pervasive developmental disorder of the cerebral functions which prevents the affected persons from organising and comprehending the information they receive, with serious repercussions on the social interactions of the person. The most obvious symptoms of the illness are impairment of reciprocal social interaction and verbal and non-verbal communication and a marked reduction in the activity and interests of the person. This is a crippling disability which, contrary to popular opinion, affects 1 in every children, according to the most recent clinical trials.

Clinical experience has demonstrated that the best treatment against this type of syndrome is specialist education from a young age, which renders the environment more accessible to the person affected by autism and is designed to reduce the specific impairments from which that person suffers.

Content Metrics

Inspectors cannot tackle this fraud because the matter is insufficiently regulated. Liivoja and T. The validity and usefulness of a broad definition of autism is still being debated. Halfway in Ghinda, a livestock feeding centre provided forage and water. Le loro azioni si integrano e si rafforzano a vicenda e sono attuate in stretto coordinamento con attori locali e internazionali. However, the PAN Europe report shows that there is still some way to go. The CJEU has decided that a Member State in which a second application is made in principle does not have to check on the responsibility for carrying out the asylum procedure within the framework of the take-back procedure.

The Commission is aware of the importance and social impact of the different Autism Spectrum Disorders ASD and has been undertaking actions for better identification, early detection and information about this group of disorders. These rates could increase to between 30 and 63 per 10 once all forms of ASD are included. The validity and usefulness of a broad definition of autism is still being debated. This is the largest single grant for autism in the world. The main objective of the project is to produce potential treatments.

The project it is expected to provide, amongst others, novel validated cellular assays, and new genetic and proteomic biomarkers for patient-segmentation or individual response prediction. Oggetto: Nuove tecniche di inibizione del dolore durante il parto. Un ospedale di una cittadina del nord-Italia ha introdotto da qualche mese una procedura sperimentale nell'ambito dei trattamenti sanitari peripartum che prevede la somministrazione, durante le contrazioni, di protossido di azoto, che elimina quasi totalmente il dolore. La somministrazione richiede personale formato ad hoc e si pensa di introdurla a livello ordinario in diverse strutture ospedaliere, con possibili ricadute positive sull'impiego di personale medico specializzato.

Dispone di dati relativi a potenziali rischi per la sicurezza e la salute della partoriente? Si dispone di due rassegne scientifiche recenti sull'efficacia del protossido di azoto per l'inibizione dei dolori del parto. I risultati sul piano della salute del neonato indice di Apgar risultano affini se si usano il protossido di azoto, altri metodi per lenire il travaglio del parto o se non si usa nessun analgesico. Le evidenze quanto al danno e all'esposizione professionali sono limitate. Occorrono ulteriori evidenze sull'efficacia, la soddisfazione e gli effetti avversi del protossido di azoto prima di estenderne l'uso.

Nel frattempo si dispone di metodi efficaci per l'inibizione del dolore durante il travaglio se le madri desiderano avvalersene. A few months ago, a hospital in a small town in northern Italy introduced an experimental procedure for peripartum treatment in which nitrous oxide is administered during contractions, resulting in the almost total elimination of pain. The administration of the gas requires specially trained staff and it is planned to introduce it routinely in a number of different hospitals, with possible positive repercussions on the employment of specialist medical staff.

Does the Commission have figures on potential risks to the health and safety of women giving birth? Is the routine introduction of this practice effectively liable to have positive effects in terms of employment in the health sector? Nitrous oxide to alleviate pain during delivery has been used for a long time. In Europe, it seems to have been mostly used in the United Kingdom and Finland. There are two recent scientific reviews of the effectiveness of nitrous oxide for management of labour pain.

The first one was published in the Cochrane database by Klompt et al in and the second one in Anaesthesia and Analgesia Journal of the International Anaesthesia Research Society in by Likis et al. The results show that nitrous oxide is not a particularly potent pain relief option during delivery. Furthermore, nitrous oxide appears to result in more side effects compared with other inhaled analgesics and inhalation of nitrous oxide provides less effective pain relief than epidural analgesia.

Most maternal adverse effects reported are unpleasant side effects that affect tolerability, such as nausea, vomiting, dizziness, and drowsiness. Results for new-borns' health Apgar score seem similar when using nitrous oxide, other labour pain management methods or no analgesia. Evidence about occupational harms and exposure is limited. More evidence is needed regarding the effectiveness, satisfaction, and adverse effects of nitrous oxide before expanding its use.

In the meantime, there are effective methods to deal with pain management during childbirth, when requested by the mothers. Oggetto: Nuovo modello di finanziamento per progetto autostradale. Il modello di progetto prevede che i privati recupereranno le spese tramite future concessioni, sotto diretto controllo pubblico. The project model provides for private individuals to recover their costs through future concessions, under direct public control. Are there projects funded according to the same model in other European countries?

Can this type of project financing be defined as good European practice in terms of public interest works? The European Commission is currently evaluating where EU action to promote sustainability and reduce food waste and losses is most needed in order to complement and augment efforts undertaken at national, regional and local levels.

This ongoing analysis is informed by active stakeholder dialogue through a dedicated working group established by the Commission in as well as the responses to the public consultation on sustainability of the food system held last year. The future Communication on Sustainability of the Food System will set out a strategic framework for action by European institutions, Member States, stakeholders and other interested parties.

This will include options for addressing food waste throughout the food supply chain including at retail and consumer levels. The European Commission expects to publish the communication on Sustainability of the Food System together with a report on the related public consultation in the second quarter of Can the Commission say when applications will be opened for funding under the Europe for Citizens programme ? In addition, can the Commission confirm that funding for European town twinning programmes will still be provided under the new programme?

As soon as the national Parliament of the United Kingdom has given its approval, the programme can be adopted by Council and will enter into force on the day of its publication in the Official Journal. The first application deadline for projects will then be published on the Commission's website. The future Europe for Citizens Programme for the period will continue providing funding for town-twinning projects and networks of towns under its strand 2: Democratic engagement and civic participation. These facts have been acknowledged by the Spanish Government's Delegate in Ceuta.

This is yet another tragic episode to be added to previous ones in the enclaves of Ceuta and Melilla, along with the renewed use of razor wire on border fences. Its tragic outcome — people's deaths — cannot be just pushed to one side without a proper investigation of the facts. The Migreurop network has called for the Spanish Parliament to set up a parliamentary commission to clarify what action was taken by the police and call those responsible to account.

The Spanish authorities have ignored the concerns expressed by Parliament and by the Commission over the renewed use of razor wire on border fences in Ceuta and Melilla. This being so, would the Commission not agree that instigating an investigation itself would be the best thing to do? The Commission considers that the Spanish authorities have a responsibility to look into the circumstances of this particular incident in Ceuta and provide clarification.

The Commission has requested explanations from the Spanish authorities on this incident.

The fixed book price, which is applied in many EU countries, enhances pluralism in publishing and allows the sale of essays with a small readership, demanding literary works or collections of poetry which cannot be treated like other products and subjected to price competition. In this way, the fixed price book allows competition to be conducted in terms of quality rather than quantity and therefore enhances pluralism and healthy entrepreneurship in publishing.

Does it consider that the book is a commercial product that should be governed exclusively by the laws of the market? In which EU countries does the fixed price book apply, in one form or another, and how does it assess the implementation of this measure in protecting cultural production and promoting linguistic diversity?

The First World War from Tripoli to Addis Ababa (1911-1924)

What impact does it estimate the repeal of this measure will have? What does it believe the impact on the publication of original and quality works in Greek will be? Book publishing is both a driver for cultural diversity in Europe and one of Europe's most important cultural and creative industries. Several national regulations including those of France, Spain, Germany, Austria, Slovenia, Hungary, Portugal, the Netherlands, Italy and Greece require retailers to sell books at the price set by the publishers, either by legislation or by industry-wide agreements.

  • Colonial Policies?
  • The Firemans Homecoming (Mills & Boon Love Inspired) (Gordon Falls, Book 2)!
  • Conseils pour dormir mieux : La Musique (French Edition)!
  • .
  • God Does Not Play Dice: A Short Story.
  • LEGISLATION in: The Italian Yearbook of International Law Online Volume 1 Issue 1 ().

According to the case law of the Court of Justice, the protection of books as cultural objects can be considered an overriding requirement in the public interest capable of justifying measures restricting the free movement of goods, on condition that those measures are appropriate for achieving the objective fixed and do not go beyond what is necessary to achieve it.

One of its subsequent recommendations is to lift current book price restrictions. The Commission believes that implementing the OECD recommendations is a crucial structural reform in order to raise Greek competitiveness. The specific way in which the recommendations will be implemented is currently under discussion with the Greek authorities. El pasado 23 de enero, el Sr.

El Sr. Does the Commission feel that this process should be led by Europe and that it could be a springboard for the rebirth of Europe? Does the Commission consider that the democratically and peacefully expressed free will of the peoples and nations of Europe, whether or not they are at present states, should be the foundation on which to build the future of Europe as a political project? Respuesta de la Alta Representante y Vicepresidenta Sra. Most violence against women in Afghanistan occurs within the family, so the law — passed by parliament but awaiting the signature of the president, Hamid Karzai — will effectively silence victims and most potential witnesses to their suffering.

But there is still the risk that the Afghan parliament may return to the issue. The EU continues to monitor the situation very closely. Women's rights will continue to be at the centre of the EU's future engagement in Afghanistan. While it is important to ensure that the gains already made are safeguarded, Afghan authorities must improve the implementation of the statutory measures relating to women's rights.

In addition, much more needs to be done to increase women's equal participation in Afghan society as a whole and, especially, in the structures of power. The European Union will continue promoting and supporting human rights in all its development programmes and through wide range of projects and awareness raising activities to support the rights of Afghan women and human rights defenders. Epilepsy Action is concerned that neither the EMA nor the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee PRAC have made a public call for evidence regarding the views of patients, or taken steps to identify what women of child-bearing age taking valproate understand about the risks associated with the drug in pregnancy.

Can the Commission explain why Epilepsy Action and other patient organisations have so far not been involved in the process, and whether the Commission intends to give these organisations a chance to participate in the process as it moves forward? As a first step in the review, the PRAC has addressed a list of questions to all marketing authorisation holders of valproate containing medicinal products to support a thorough review of the relevant available data related to the use of valproate during pregnancy.

Regarding the consultation of patient organisations, there are four civil society members and alternates of the PRAC specifically representing patients and healthcare professionals, who present their views during the assessment process. During a referral procedure the PRAC can involve patients and healthcare professionals, either via a written consultation or in an ad hoc expert group meeting, as appropriate.

La direttiva non si applica quindi a situazioni esclusivamente nazionali. The Region of Lazio had previously guaranteed that all of the professional courses that it authorised were equivalent to qualifications actually available on a European level, in order to recognise and protect new emerging professions and thereby increase employment. In fact, there is currently no standard regulation of professions in Italy, which leaves the individual regions free to legislate as they please.

What measures are in place at a European level to include this new profession amongst professional job titles? The way Member States internally organise their professional education system and what type and level of certificates might be required for accessing specific professions or activities is essentially a matter of national competence, within the limits of the principles of non-discrimination and proportionality.

This directive therefore does not apply to purely internal situations. Oggetto: Normazione nel settore delle taglie dei prodotti tessili. Presso il Comitato europeo di normazione CEN si stanno svolgendo trattative per la definizione di standard nel sistema delle taglie dei prodotti tessili. Questo vale sia per gli indumenti per bambini che per quelli per adulti. Le norme europee in merito a un sistema di definizione delle taglie per i prodotti tessili, in corso di sviluppo presso il CEN, non sono correlate al regolamento Tessili e sono sviluppate dagli stakeholder per un uso volontario.

Discussions are currently taking place before the European Committee for Standardisation CEN aimed at defining a standard sizing system for textile products. The ongoing debate between representatives from various manufacturing sectors is set to end in a vote, which could result in a set of norms being established that are based on a sizing system already in use in the textile industry.

However, these norms would not constitute a super partes solution to the problem and nor would they represent the position taken by the majority of the parties involved, but would instead solely reflect the interests of a small number of Member States. Indeed, the array of systems currently used for classifying sizes cannot simply be explained away by a lack of regulatory harmonisation, but is also linked to the choices made by individual businesses. Can the Commission confirm that it is considering bestowing the CEN with the power to standardise the industry, with the aim of introducing mandatory legislation on the sizing of textile products?

Is it aware of the costs which would be incurred by companies being forced to adapt to a uniform system of rules, without any flexibility to choose within the limits of standardisation the system best suited to their own market requirements? Is it aware that the problems facing online traders of textile products are not solely down to the variety of expressions currently used for sizes, but are also due to practical difficulties which may not even be completely remedied through standardisation, and that such standardisation will only be able to improve the situation if it is properly imposed?

The Commission is aware of the importance that consumers attach to information on the size of clothes and that different size labelling systems are in use. The Commission is also aware of the efforts made by European and international standardisation organisations CEN and ISO to reach a consensus on how to convey size information to consumers.

Colonial Policies

L europa e i conflitti armati atti italian edition. El jardinero y el seor hans christian andersen spanish edition. Wer war ihr fremdes ebenbild cassandra 4 german. Consenso europeo sull'aiuto umanitario. SINTESI DI: Dichiarazione comune sugli obiettivi e i principi di aiuto umanitario dell'UE. SINTESI.

On the other hand, consumers are familiar with existing size labelling systems and the benefits of a mandatory size label have yet to be determined. However, harmonised standards can be used for the purpose of determining fibre composition of textile products. European standards on sizing system for textile products, under development in CEN, are not linked to the Textile Regulation and are developed by relevant stakeholders to a voluntary use. Moreover, the use of standards may not only reassure consumers about quality and safety aspects of products but may also facilitate trade flows and market development, for the benefit of economic operators.

Given that this large number of people still encounters difficulties when it comes to being taken into account in communication procedures at institutions, European institutions should ensure that deaf people have full access to information and political participation. However, this is not occurring to an adequate extent and is therefore a violation of the basic principle of a democratic society: the inclusion of all people in procedures for participation in institutions and inclusion in the use of public information and services.

Many public information services do not implement measures to include this group of people, in spite of the fact that the European Union has ratified a number of international commitments concerning the inclusion of people with disabilities, such as the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities in The European Union supposedly follows through on its commitment to disabled people by means of the European Disability Strategy , which ought to include measures enabling full integration of deaf people.

Does it plan to promote the inclusion of specially adapted telephone support services with video interpretation? Are there any plans to include schemes providing psychological support in the natural language of all victims? It also aims to ensure that needs of victims are individually assessed and that the most vulnerable, including victims of gender based violence, receive appropriate treatment.

It also requires specialised support services taking into account the needs of the victims. The Commission has launched the process to start negotiations with Russia and Norway on administrative cooperation agreements regarding VAT. The broad goal of these agreements seems to be to establish a framework of mutual assistance in combating cross-border VAT fraud and helping each country to recover the VAT it is due.

Is the Commission considering starting negotiations with other non-EU countries on this matter? If so, which countries is the Commission targeting for such negotiations? The objective of the two agreements is to put in place where possible and to the extent necessary tools of administrative cooperation on Value Added Tax VAT with the countries concerned similar to those contained in the relevant EU legislation governing cooperation between Member States.

The Commission has decided to begin negotiations with Russia and Norway as these two countries responded positively to the idea during the initial exploratory conversations held last year. Depending on the result of this first round of negotiations the Commission is ready to open negotiations with other countries.

Does the Commission envisage that such an ambitious target will be reached by ? Moreover, what is the Commission doing to achieve this target? EU cooperation with Member States fostered by the Commission has proven to be of added value in the fight against cancer and to contribute to reducing the most frequently occurring forms of cancers. For example, over the period , lung cancer mortality in men decreased by This decrease coincided with the rising number of anti-smoking campaigns targeting men across Europe. Building on these achievements, the Commission renewed its long-standing commitment to fighting cancer, by launching the European Partnership for Action against Cancer in with a focus on actions aiming to help Member States to reduce cancer incidence: national cancer plans in all the Member States, prevention, screening, and comparable data collection.

Given these high prices, can the Commission confirm that there is the possibility for Member States to introduce zero VAT rates for energy products gas and electricity used by households? There are no plans to extend zero rates to any new supply, as zero rates conflict with VAT being a general consumption tax levied on all taxable supplies of goods and services and reduce the economic efficiency of the VAT system and its purpose to generate revenue.

Generally, other means, outside the VAT system, such as well targeted direct compensation paid to households are more efficient than using a general tax such as VAT for social policies. The figures for the month of December were down by 0. In its view, can we really say that an industrial recovery has started across the EU? Industrial production in the EU28 increased by 1. Compared to the same month in the previous year, EU28 industrial production increased by 2.

For as a whole, industrial production in the EU28 decreased by 0. Di recente un giudice della Corte suprema degli Stati Uniti ha criticato alcune leggi statunitensi in materia di detenzione e arresto senza accuse precise o un processo. Tra queste misure figurano anche i campi di rifugiati della Federal Emergency Management Agency , che fa capo al Dipartimento di sicurezza nazionale.

When questioned, at a public event, on American internment camps set up to accommodate Japanese immigrants during the Second World War, the Justice stated that, although such practices were certainly wrong, we should not fool ourselves by thinking the same thing will not happen again if the need arises. The American President had already sought to calm the waters by maintaining that there will be no abuse of this legislation and also signed a declaration promising not to use it against American citizens under any circumstances.

However, the declaration is a non-binding document and leaves the way open to a liberal interpretation of the legislative text, which means that, in case of war or national emergency, the President will be able to implement any measures necessary to maintain law and order among the population. Such measures include the refugee camps set up by the Federal Emergency Management Agency, part of the Department of Homeland Security. These camps, some of which are already used in weather emergencies such as Hurricane Sandy, are reminiscent of concentration camps, at least according to the displaced persons temporarily accommodated therein.

Does she think it expedient to clarify this matter by approaching the competent American authorities? Does she intend to take exploratory action to assess whether the situation described above could potentially lead to breaches of the fundamental rights of American or foreign citizens arrested under this legislation?

This authority was subsequently codified in the National Defence Authorisation Act In the statement referred to by the Hon. Oggetto: Cittadino italiano imprigionato in Guinea Equatoriale. Chiede spiegazioni. E per tutta risposta viene arrestato, di notte nella propria casa. The businessman, who had set up his own construction company in , noticed a number of irregularities in the company accounts. When he asked for explanations, he was arrested.

The problem was that the businessman had at some point become aware that the company accounts did not add up and a substantial amount of company money was missing. When he sought explanations, the only response he received was to be arrested, by night and at his own home. For two months now, the Italian businessman has been held in isolation and is not permitted to receive visitors.

Given that Italy has no representation in Equatorial Guinea, the Italian Embassy in Cameroon is having to deal with this matter, a situation which weakens the action of the Italian Government. Is it aware of contacts between the Italian citizen and one or more Embassies in other EU Member States in accordance with the principle of recognition of consular protection? The authorities of Equatorial Guinea have been reminded of the EU's strong attention on this case. Oggetto: Diffusione ed efficacia della pet therapy. These sessions can focus on education, psychology and social integration in either a preventative or rehabilitative context.

Esso presenta ogni anno una relazione sulle tendenze e gli sviluppi relativi alle questioni inerenti alla droga. Cocaine and cannabis use in Apulia doubled in Cocaine use currently amounts to 4. The study in question also analyses the habits of prisoners presenting with drug-related problems Has the Commission launched public awareness campaigns designed to reduce use of the above drugs or does it intend to do so?

It reports annually on trends and developments relating to drug issues. The report also notes that prisoners present higher overall rates of drug use and more harmful patterns of use, than the general population does. Drug-demand reduction is primarily a competence of the Member States, which develop policies on drug prevention, treatment and harm reduction, to raise awareness about the risks of drug use, to reduce use and the harms that drugs cause to the individuals and society. The Commission complements Member States' action on drug-demand reduction by supporting the development of innovative approaches, for instance, or the sharing of best practices, through EU financial programmes.

Women are human beings with specific needs and specific rights in terms of reproductive health, and they play a greater role than men in the raising of children, in addition to which many single-parent families are supported by women. Women alone are capable of giving birth and, consequently, it is only natural for them to have the right to make decisions in this respect.

Does the European Commission have a strategy to guarantee uniform enjoyment of the right to reproductive health and hence equal and non-discriminatory treatment for all European women throughout the EU? In relation to health and healthcare, the Treaties have granted limited competence to the European Union.

They guarantee everyone the right to access preventive healthcare and to benefit from medical treatment under the conditions established by national laws. At the same time, the organisation and delivery of health services and medical care, and the management and allocation of resources are the competence of the individual Member States.

The European Commission works with Member States in order to foster the sharing of good practices, and to deploy resources in the most beneficial and effective way. Which Member States have so far mapped and assessed the state of ecosystems and the services they provide water supply, air purification, natural waste recycling, soil formation , pollination, the regulatory mechanisms of nature that control climatic conditions and populations of animals, insects and other organisms?

What are the difficulties encountered by those Member States that have not yet met the target of mapping and assessing ecosystems and their services? What assistance has so far been provided by the Commission to Member States for this purpose? Has there been any difference in the assistance granted to Member States lagging behind because of weak institutions or the economic crisis? What additional help is the Commission thinking of providing to those Member States that have not yet met this obligation?

How does the Commission intend to assist Member States so that they successfully meet their obligation on time to assess by the economic value of these services, which often are not taken into account by the market e. The results of mapping and assessing the state of ecosystems and their services MAES will be finalised at the end of It is premature to identify any difficulties.

A service contract supports the provision of relevant case studies and work already undertaken in Member States. A call for coordination action, published in should lead to a grant agreement under Horizon in The Commission and the EEA have already started working with the Member States on the valuation of ecosystem services and integration into accounting systems. The Common Agricultural Policy Health Check already provided for additional opportunities for farmers to use advisory services through the knowledge dissemination and training programmes under the Second Pillar Rural Development.

Has there been any evaluation of the effectiveness of the advisory services for farmers? If so, do uniform evaluation criteria exist in all Member States? Which Member States have the best practices in providing advisory services through these programmes? How will it ensure that such services are upgraded in those Member States that appear not to be using this measure effectively?

The Commission considers the support of knowledge transfer and training activities for farmers under the Rural Development Policy as an important policy instrument to improve the competitiveness and sustainability of their farms. Among these activities, advice is especially relevant because it provides a tailor made service for farmers to fit their specific needs.

This evaluation covered the EU using a common methodology. The evaluation does not report on best practices in advisory services as such, but analyses differences between the FAS implementation in the Member States. It comes to the conclusion that the success of the FAS in awareness raising among farmers is primarily determined by the content of the advice and the ways through which the advice is delivered, which differ between Member States.

One-to-one advice has the advantage of comprehensiveness, while small group advice and thematic advice allow expanding the number of farmers supported by advice. The Commission will promote the use of advisory services in the period by enlarging both the scope and the quality of the advice. This will be ensured by the appropriate capacities of the professionals providing advice who have to be regularly trained. To this end, the training of advisor will also be supported by the rural development policy. Does the Commission think that the average Erasmus grant awarded by the Spanish Government is tiny and does not cover the basic necessities required by a student who decides to study abroad?

Does the Commission think that the Spanish Government should not cut this item in its budget? Will the Commission make the specific recommendations necessary under the framework of the European Semester so that the Spanish Government rethinks its decision and, if necessary, guarantees access to the Erasmus grant for a full academic year? In previous years, Spain supported the highest number of Erasmus students, around 40 per year, by combining European funds with a high level of national financing.

However, in the current national budgetary situation, the Spanish authorities have opted for another financing model for the academic year This total amount is not intended to cover all costs incurred during the mobility period abroad, but only to contribute to the additional costs. The Commission understands that there will nevertheless be flexibility for students to stay longer if this is necessary for their studies.

The importance of investing effectively in education, training and youth remains a key element of the European Semester. Betreft: Britten te dom voor referendum EU-lidmaatschap. Uit onderzoek blijkt dat veel burgers in de Europese Unie het gevoel hebben niet genoeg te weten over de EU en hun rechten als EU-burger. Ook gevallen van onjuiste berichtgeving over de EU en haar beleid vereisen vaak rechtzettingen. De citaten uit het artikel waarnaar in de vraag wordt verwezen, mogen niet uit hun context worden gehaald.

Zoals in de burgerdialoog duidelijk wordt gemaakt, is het aan elke kiezer om zelfstandig een eigen keuze te maken. De Commissie ondersteunt dit democratische recht door onder meer informatie aan te bieden, bijvoorbeeld door deel te nemen aan evenementen als dat in Londen, dat deel uitmaakte van een reeks burgerdialogen in alle lidstaten. De Commissie probeert op veel manieren om de kiezers en de Europese democratie sterker te maken. Can the Commission indicate since when a European Commissioner has been qualified to determine whether citizens in one of the Member States are capable of casting an informed vote in a referendum?

Does the Commission agree with the PVV that decisions on EU membership or its continuation can only be taken on the basis of the explicit consent of the people? If not, why not? The quotes in the article referred to in the question must be see in the context they were delivered. As made clear in the Citizens' Dialogue it is entirely up to the individual voter to make his or her personal choice and the Commission stands ready to support this democratic right i. The Commission seeks to strengthen the electorate and European democracy through many means. PAN Europe's rapport viser imidlertid, at der stadig er noget at komme efter.

It also makes suggestions for how the agency could ensure greater independence in its work. EFSA has for several years been reporting to Parliament that measures have been taken do deal with the problems of conflicts of interest in the agency. However, the PAN Europe report shows that there is still some way to go. What does the Commission propose to do about this? Has it considered appointing a Science Integrity Officer to guarantee a greater number of independent experts in future?

The arrangements in place in EFSA provide for a comprehensive system for detecting and managing conflicts of interest, as the PAN reports acknowledges; this system is implemented effectively.

The First World War from Tripoli to Addis Ababa (1911-1924)

Wie bewertet die Kommission, dass Bayer die Studie u. As long ago as , the FDA had identified severe shortcomings in the studies submitted by Bayer and had already refused to approve the drug on two occasions. For what reason was Xarelto granted approval in Europe, based upon a single study, whilst approvals of that type generally require several recognised studies? What consequences does the Commission believe should apply in the light of the above? The CHMP considered that it was highly unlikely that missing data would have affected the results of the primary efficacy end-point to any substantial degree.

The Commission is not in a position to comment on the amount of indemnification of CT participants in India. Data generated by 3 sites in India concerned only a minor percentage of the total study population 1. The CHMP compared the overall efficacy data with and without data from the 3 sites and concluded that the impact of the exclusion of the 3 sites on the overall study outcome was negligible. Vil Kommissionen overveje at udstede den nye lovgivning i form af et direktiv, der giver medlemsstaterne mulighed for at tage mere hensyn til biodiversiteten og landbrugeres og forbrugeres rettigheder?

In its proposal the Commission combines 12 different directives in a single regulation. The Commission argues that the regulation would be consistent with EU policies on sustainable agriculture and biodiversity protection, and would ensure that consumers have a broad choice and can make an informed decision regarding the health and quality of the material. Nevertheless, small organic breeders have raised concerns that the law would not be beneficial to genetic diversity and that the seed industry has demanded the law in order to facilitate the patent process and to control the seed market.

There is also concern that the proposal would introduce varieties dependent on fertilisers, pesticides and other chemicals in order to increase agricultural productivity. It is argued that the new regulation would be counterproductive to organic breeding.

EUR-Lex - ah - EN - EUR-Lex

Can the Commission confirm that the proposed regulation will not hamper agricultural methods such as organic farming? Can the Commission ensure that small agro-operators will not be put at a disadvantage by the production and seed marketing standards set out in the proposed regulation? Nevertheless, small organic breeders have raised concerns that the law would not be beneficial in terms of genetic diversity and that it has been demanded by the seed industry in order to facilitate the patent process and to control the seed market.

There are also concerns that the proposal would introduce varieties dependent on fertilisers, pesticides and other chemicals in order to increase agricultural productivity. Can the Commission ensure that small agro-operators will not be disadvantaged by the production and seed marketing standards set out in the proposed regulation? Would the Commission consider issuing the new law as a directive which would allow Member States to be more sensitive to biodiversity and to the rights of farmers and consumers? The Commission proposal does not hamper organic production nor does it put small producers at a disadvantage.

The Commission proposal also includes provisions supporting small operators. These provisions will give incentives to develop varieties specifically adapted to organic agricultural production and facilitate the marketing of varieties with officially recognised description and niche market varieties. The Commission also emphasises that intellectual property rights are outside the scope of this proposal. The Commission does not consider a directive as an alternative to a regulation which allows a more harmonised implementation of the rules and establishes a level playing field for all operators.

The draft proposal offers strong support to the preservation of biodiversity. Da alcuni mesi le valute e i bollettini di borsa dei Paesi emergenti segnalano tempesta. In Cina si sono create una bolla immobiliare e una legata ai crediti privati, le cui evoluzioni potrebbero avere effetti destabilizzanti per l'intera economia mondiale. Arroganza o semplice realpolitik? Non ritiene che la tesi di Bernanke sia in contrasto con l'urgenza di una riforma finanziaria? Non teme il rischio concreto di crisi valutarie simili ai crac del , che si allargarono a macchia d'olio dall'Asia coinvolgendo anche grandi hedge fund e banche internazionali?

Non considera grave la mancanza di una governance globale, visti i fallimenti dei vari incontri internazionali dedicati allo scopo? For some months now, the currencies and stock exchange bulletins of emerging countries have warned of a storm. The various BRIC countries are also in difficulty: Russia has been forced to adjust its exchange rate, the Brazilian real has lost value and the central bank has raised the rate of interest.

In China, a property bubble and one linked to private loans have been created; their movements may have destabilising effects on the entire world economy. India is also forced to deal with the same disruptive effects of the policies of the Federal Reserve System. He receives an indirect answer from Governor Bernanke who, in recent remarks, had emphasised that the Federal Reserve System pursues a policy aimed solely at American national interests and that the rest of the world should take note of it and adapt to it.

Arrogance or simple realpolitik? Is it not concerned about the specific risk of exchange rate crises similar to the crashes, which spread like wildfire from Asia, affecting both large hedge funds and international banks? Does the Commission view the lack of global governance as serious, in view of the failure of the various international meetings set up for this purpose? The European Commission considers financial regulatory reforms a priority. It aims at fostering a stable financial system that supports sustainable and balanced economic growth. Financial crises spill-over effects are difficult to predict and it is important that the world economy becomes more resilient.

Progress in reinforcing macroeconomic stability and in building up safety nets has been made in most emerging market economies since Excess volatility of financial flows and disorderly movements in exchange rates can have adverse implications for economic and financial stability, as observed recently in some emerging markets.

Stronger policy frameworks in these countries allow them to better deal with these challenges. At international level, we are committed together with G20 partners to cooperate to ensure that policies implemented to support domestic growth also support global growth and financial stability. Over time it has delivered and continues to deliver important results that have helped strengthen the recovery and ensure financial stability. L'esito di questa votazione potrebbe dare il via libera, da parte della Commissione europea, alla coltivazione del mais transgenico. La legislazione in materia di OGM prevede una valutazione del rischio obbligatoria caso per caso per ciascuna domanda.

The outcome of this vote may mean that the European Commission is leaving the way open to the cultivation of transgenic maize. The European Parliament has repeatedly asked the Commission not to propose or renew the authorisation of any genetically modified variety until such time as risk assessment methods have been improved. Furthermore, this transgenic maize, as has been stated time and time again, is resistant to the herbicide glufosinate ammonium, which leads to risks for biodiversity which have not been examined in detail in the scientific assessment by the European Food Safety Authority in Parma.

This amendment would allow Member States to restrict or prohibit GMO cultivation in part or all of their territory. The GMO legislation foresees an obligatory case-by-case risk assessment for each application. Uncertainties as well as potential long term effects are taken into account during the risk assessment phase which takes place before any decision is submitted to the Member States. Ha 38 siti di produzione nel mondo, di cui 20 in Europa. Il recente incontro istituzionale riguardante la possibile chiusura del sito non ha condotto agli esiti sperati.

Le richieste all'azienda di fornire il piano dei costi dello stabilimento di Narni e di accettare la richiesta di partecipazione ad un gruppo di lavoro per verificare le condizioni di permanenza nel sito, sono state eluse, confermando l'atteggiamento di totale mancanza di collaborazione da parte del board dell'azienda. Le organizzazioni sindacali e gli enti territoriali coinvolti sostengono che gli investimenti necessari per il rilancio del sito di Narni sarebbero abbastanza contenuti rispetto agli utili che, nel corso degli anni, sono pervenuti da questo stabilimento.

It has 38 production sites around the world, including 20 in Europe. In Italy, in , SGL Carbon decided to shut down its plant at Ascoli, but gave assurances about the continuing operation of the Narni plant. Despite this, there was a total shutdown of the site for almost the whole of , and at the beginning of a staff redundancy scheme was agreed which reduced the number of staff to The recent institutional meeting regarding the possible closure of the site did not lead to the anticipated results.

The trade union organisations and regional authorities involved consider that the investment required for a relaunch of the Narni site would be quite limited in comparison with the profits made by the site over the years. In view of all this, can the Commission:. The Commission can only put forward a comprehensive approach to make sure that companies produce in Europe in the best conditions. The duration of the grants will be reduced from the next financial year, lasting for a maximum of one academic semester — approximately four months. Cutting the duration of the grant will have disastrous effects on Spanish Erasmus students, who will see their opportunities to learn the language and culture of their destination countries limited, given that four months of education is not sufficient to learn any language.

Taking into account the rate of youth unemployment in Spain, the ability to take up a full course in the destination country will be a privilege restricted to only the most affluent families, thereby widening the linguistic gap between wealthier families and those that are less well-off and have children at university. Does it believe that cutting the duration of the programme to one academic semester will allow the recipients to maintain their level of language learning? In previous years, Spain supported the highest number of Erasmus students, around 40 per year, by combining European funds and a high level of national financing.

Moreover, the Commission understands that there will be flexibility for students to stay longer if this is necessary for their studies.

EUR-Lex Access to European Union law

This new arrangement should not reduce the opportunities for Spanish students that are less well-off. First, because these students will get a higher EU grant to contribute to their travel and subsistence costs abroad. This support will consist of tutored online courses in the five main languages plus increased financial support to higher education institutions to ensure the most appropriate linguistic preparation of students in all official EU languages. La respuesta dada a estas recomendaciones se supervisa en el marco del Semestre Europeo. According to the Commission, in Spain a high proportion of employment contracts are temporary or part-time, which tend to keep workers stuck in a situation of job insecurity and prevent them from crossing the poverty threshold.

The percentage of people below this threshold has increased by almost 5 points between and and now stands at This percentage is similar in Greece and is only higher in Romania and Bulgaria. These terrible statistics presented by the aforementioned Directorate-General reveal the harsh reality of the impact produced by the measures being implemented by the government of Mariano Rajoy. These measures strictly obey the various recommendations made to the Spanish Government by the Commission itself, in this case with the participation of the Directorate-General for Economic and Financial Affairs.

These recommendations have included insistent requests for the flexibilisation of employment contracts and labour market institutions, which, according to the data now presented, are precisely the cause of the impossibility for Spanish people of escaping from the poverty trap even when they find a job. Is the Commission, and in particular the Directorate-General for Economic and Financial Affairs, taking into account the statistics presented in relation to how precarious jobs prevent people from escaping from poverty?

According to the ILO, it was not consulted about the effects that would be produced in the ambits of employment and social affairs by the recommendations to Member States. In view of the pernicious effects they have caused, does the Commission now intend to start consulting with the ILO? In what manner does the Directorate-General for Economic and Financial Affairs intend to counter the disastrous effects caused by the labour market flexibilisation that it has repeatedly recommended to Spain?

Inoltre, sono stati apportati contributi cruciali alla risoluzione dei conflitti e alla costruzione della pace in altri continenti. Sviluppare una cultura della pace e della nonviolenza in aree dominate da conflitti per mezzo di uno sviluppo economico sociale e sostenibile, di iniziative per la giustizia e la costruzione della pace, di formazione alla pace e di istruzione.

Garantire che gli Stati aderiscano rigorosamente al Trattato sul Commercio delle Armi. Partecipare in modo attivo e costruttivo ai negoziati per un forte Trattato delle Nazioni Unite sulle Imprese e i Diritti Umani, che possa portare giustizia alle vittime di violazioni dei diritti umani, anche istituendo difensori civici europei. Realizzare attivamente il Global Compact delle Nazioni Unite per Migrazioni Sicure, Ordinate e Regolari, adottato a Marrakech Marocco il 10 dicembre come importante cornice per la cooperazione internazionale. Queste parole di Robert Schuman suonano ancora vere quasi 70 anni dopo essere state pronunciate 9 maggio Sarebbe una follia non riconoscerli.

Sito web. Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam.