Waar liefde vonkel (Afrikaans Edition)

24 Afrikaans idioms that are hilarious when translated into English
Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Waar liefde vonkel (Afrikaans Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Waar liefde vonkel (Afrikaans Edition) book. Happy reading Waar liefde vonkel (Afrikaans Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF Waar liefde vonkel (Afrikaans Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Waar liefde vonkel (Afrikaans Edition) Pocket Guide.

As inwoner van my land kan ek nie anders as om hierdie geweldige invloed op my eie lewe raak te sien en te verreken nie. Baie gereis, baie jare afwesig maar ek is terug in die skaduwee van die Magaliesberg, die Uniegeboue en die Voortrekkermonument, Unisa en ander bakens, soos Magnoliadal en die Universiteit waarvoor ek lief is. Hier word kreatiewe, verbeeldingryke denke sterk bevorder en gestimuleer.

In sy geboue, tuine, mense en navorsing is iets van hierdie verbeeldingryke strewe onderliggend en dinamies aanwesig. Ek wil hierdie handelsmerk, soos in die verlede, met trots dra. Sal vra hoe sien ek mense? Wat dink ek van mense? Wat verstaan ek van menswees? Wat verstaan ek nie? Waarom wil ek juis hierdie faset van bestaan navors? Juis oor lewe, lewe as mens, moet ek my ook verantwoord en eerlik voor my motiewe en pespektiewe gaan staan. We set our life by the images we get, but we get our life by the imaginations we set. Klein en groot, oud en jonk, manlik en vroulik, hulle spreek tot my.

Raak my aan, boei my gedagtes en laat my wonder. Wonder wat gaan binne in hulle lewens en harte aan. Ek kyk na hulle. Ek is nuuskierig. Ek kyk fyn na hulle. Ek let op hulle gebare en liggaamshouding en aanwendsels. Ek luister dorstig na hulle stemtoon, warmte van stem, luidheid. Ek kyk met oorgawe, mans en vrouens en kinders en bejaardes.

Ek verlustig my in die rykdom. Ek sien die lyne van lyding, die geheimsinnigheid en misterie, die afgetrokkenheid. Mense vul negentig persent van my dag. Daar gaan hulle verby! Hulle kan daarmee identifiseer. Ek het tot die slotsom daarna soek en dit verwag, dit raaksie unieke bydrae tot my lewe teweeg br mense, kan ek my maklik vereenselw daaruit put. Ek het vir die doeleindes v lys van meer as ses honderd name, v gebeente van my eie agtergrond, ontw inspirasiefiggure, my persoonlike, u bronneskatkis van mense wat my le salueer en eer hulle. Dis my nieke en omvattende verskeidenheid we voortdurend verfris en verfraai.

Ek wil graag die tradisie, ku diskoers respekteer en handhaaf. Hierbenewens verstaan ek dat ek hoegen outobiografie of kortverhaalbundel skryf of s styl, skep eiesoortige verwagtinge en vold deurlopend in aanmerking neem en die a navolg. Ek wil voor my onderwerp gaan staan en toelaat dat die vlam van my navorsingstema se gloed en skaduwees o verskynsel inklim en toelaat dat verbee deelneem.

Elke genre het sy eie oen aan sekere kriteria. Ek wil dit kademiese skryfstyl eerbiedig en My verweer teen die lewe is kreatiwiteit.

ablglzf.tk Ebooks and Manuals

Hennie Aucamp p my val. Ek wil in die vel van die lding kreatief aan hierdie werk -produktief, on-skeppend en on- eelding te werk. Daarom wil ek so moontlik werk. Ek wil die geur en reuk en smaak van verbeelding in die werk self vind. Nie kunsmatig en kosmeties nie, maar in die weefsel en vesel van die navorsing. Om genoemde redes, werk ek saam met kleurvolle karakters, op gekleurde bladsye, met gekleurde ink.

Ek benut tekstuur, lyn en uitleg. Ek benut afwisseling van styl, metafore, verhale en redevoering. Ek gebruik flitsgedagtes in blokkies met skaduwees om diepte weer te gee. Ek benut die internet. Weens die flitsende aard van kommunikasie, die meervoudigheid van betekenis, benut ek die flitsgedagtes. Hoe kan ek my navorsing verhalend, taalsensitief, met respek vir die klein verhale en tegelyk logies, beredeneerd en samehangend aanbied?

Hierin word fiksieskrywing as handige metafoor vir die optekening van navorsingsresultate beskryf. Some instructions on writing and life. Hy koop die boek en word geboei deur Lamott se wenke ten opsigte van verhaalskrywing, en meer spesifiek verhaalontwikkeling. In gesprek met mede studente in groot ek kleingroep byeenkomste, het ek algaande tot die oortuiging gekom dat in hierdie benadering groot moontlikhede bied waarvolgens ek my navorsing kon aanpak.

Hoe werk die model? Die A staan vir aksie, die B vir background, die D vir development, die C vir climax en die E vir ending. Die veld van aksie habitus wat ek gekies het om na te vors is: Verbeelding as verhaalskeppende aktiwiteit in narratiewe terapie Ek vors stories oor verbeelding in terapie na. Ek vors die verhale na, nie die verskynsel nie. Ek vors die verhale na teen die agtergrond van die verskynsel. In die voorgrond, in fokus, is die roos, pragtig, so duidelik dat tot die blink doudruppel daarop gesien kan word.

Die roos van my studie is verhale oor verbeelding in terapie. Die roos staan in die tuin teen die agtergrond van plante, struike, gras en ander blomme. Die agtergrond van my studie is die verskynsel van verbeelding in terapie. Dan volg B, Background vir die agtergrond. Dit handel oor definisies en begripsverheldering. Ook die vraag, hoe het verbeelding deur die eeue gefunksioneer? Hoe het dit in die Bybel gefunksioneer? Hoe het dit in terapie gefunksioneer?

Dit is hoofstuk drie van die proefskrif. Na hierdie hoofstuk, volg D, vir development. Dit is die ontwikkelings-hoofstuk. In hierdie hoofstuk word die aspekte uit die aksie, of dan die onderhoude, in dialoog gebring met die insigte uit die literatuur. Sekere vrae en onduidelikhede of vraagstukke ontstaan. Dit veroorsaak verdere gesprekke met die medenavorsers en verdere literatuurstudie. Nou volg C, vir climax. Dit is hoofstuk vier van die studie. Wat bring die dialoog tussen die aksie en die literatuur tot stand? Watter nuwe insigte en nuwe moontlikhede ontstaan? Dit is die hoofstuk vir refleksie, en nadenke.

Leemtes word toegelig en aanbevelings word gemaak. Watter nuwe vrae kom na vore vir verdere studie? Hoe is dit nou anders as toe ek begin het? Het daar iets aan die lig gekom, al is dit net meer vrae? Ek vervloei twee baie belangrike dimensies tydens die aanbieding van my navorsingsresultate. Ek ontwikkel die navorsing, die karakters, die verhaal van die navorsing langs die lyne van genoemde model. Die name onthul en verskuil identiteit. Die name is aan hulle getoets vir toestemming, en almal 39 UUnniivveerrssiittyy ooff PPrreettoorriiaa eettdd —— LLaaaass,, JJ JJ was instemmend dat ek die spesifieke name gebruik om na hulle onderskeie bydraes te verwys.

Elke persoon voel dat die naam hulle identiteit genoegsaam verbloem. Hiervoor het ek stemme nodig gehad van mense wat ervaring het van hierdie gebeure. Stemme uit diverse groepe. Mense wat terapeute is en mense wat nie terapeute is nie, mans en vrouens, ou en jong mense. Afrikaans en Engelssprekend. Mense wat narratiewe terapie goed ken en mense wat niks daarvan weet nie. Mense met baie en mense met min lewenservaring. Sportliefhebbers en mense wat aan geen sport deelneem nie. Ek moes ook kyk na faktore soos beskikbaarheid en bereidheid om hulle verhale van terapie met my te deel.

Ek het nie vooraf besluit om met vyf medenavorsers te werk nie. Nadat ek die verbatim gesprekke van genoemde vyf medenavorsers getranskribeer het, het ek gevoel daar is genoegsaam stof in terme van volume en verskeidenheid om die konsep van verbeelding in narratiewe pastorale terapie in diepte na te vors.

Ek oordeel dat my groep medenavorsers voldoende diversiteit en verskeidenheid toon aan die hand van begenoemde kriteria. Ek het met hierdie vyf persone volstaan. Hy verwys dan na die werk van Otto Haendler19 en Walter Ubsadel20, wat al onderskeidelik in en ruim van Jung se werk gebruik gemaak het. Telkens het die mees onlangse studie en navorsing oor verbeelding weer na hom toe gewys. Waarom betrek ek die dieptesielkunde by hierdie studie? Ek onderskryf dit: hy het werklik oorspronklik en uniek gedink. In die UNISA inligtingsentrum vind ek onder sy naam as outeur een honderd nege en dertig inskrywings.

Die versamelde werke alleen bevat twintig volumes, en ek moes kies. Hy skryf dit op drie en tagtigjarige leeftyd, en uit die staanspoor gryp die boek my so aan dat ek die meer as vier honderd bladsye daarvan in twee dae deurlees. All my works, all my creative activity, has come from those initial fantasies and dreams which began in , almost fifty years ago. Everything that I accomplished in later life was already contained in them, although at first only in the form of emotions and images Jung Die hele konsep van verbeelding het vir Jung in sy oudag steeds meer en meer belangrik geword.

In Hoofstuk 3 brei ek meer breedvoerig uit oor waarom ek hom as spanlid benut. Verbeelding oor die eeue was vlugtig 43 UUnniivveerrssiittyy ooff PPrreettoorriiaa eettdd —— LLaaaass,, JJ JJ en uit die aard van haar identiteit onvat lle en toegespitse intellektuele inspanning ar reg te laat kom soos ek in Hoofstuk 3 s As p pastoraat, na betekenisvolle en integ nood voor my. Met kompakte taal, gelaai met beelde en metafore en raak beskrywing, sowel as profetiese wysheid stel hy die gedigte en prosa en verhale van die Bybel nuut en verrassend aan die orde.

Sodoende het my pad estamentikus wat meesleurend en et prosa dig. As Ou k en bestudeer hy die teks grondig, en op. The church has access to a resource of tremendous value in these times, should it choose to unleash it. That gift is imagination. Dit is dinge waaroor hy nie alleen skryf nie, maar wat sy lewe, spraak en optrede deurvloei. Die respek, verbasing en misterie van lewe word in sy werk uitgelig. Hoe het ek dit nagevors? Deur gesprekke te voer met mense wat pastorale terapie beoefen, en dan te kyk hoe funksioneer verbeelding in sodanige gesprekke.

Ek het my medenavorsers gekies, aan die hand van kriteria wat ek reeds uitgespel het, en by elke gesprek in hoofstuk twee nader toelig. Ek het hulle mondelinge toestemming gekry dat hulle met my sal saamwerk. Die gesprekke is gevoer binne die ruimte waar die persone gewoonlik terapie beoefen. Dit was oop, ongestruktureerde gesprekke sonder vooraf voorbereide vrae. Ek wou die gesprekke so natuurlik en vloeiend as moontlik hou.

Tydens die gesprekke het ek belangstellend geluister, vrae gevra wat op die gegewe oomblik in my gedagtes opgekom het, en enkele notas geneem. Ek het aan my medenavorsers verduidelik dat die gesprekke voorts getranskribeer sal word, en vir hulle instemming aan hulle deurgegee sal word. Ek het elke gesprek persoonlik getranskribeer en verbatim ingetik, presies soos ek dit gehoor het, sonder taal of spelling of enige wysigings aan die gesprekke.

Toe is die drukstukke, met kommentaar, weer terug ontvang. Wat was die temas, onderwerpe, problematiek en 46 UUnniivveerrssiittyy ooff PPrreettoorriiaa eettdd —— LLaaaass,, JJ JJ uitdagings wat my medenavorsers insake verbeelding in terapie ge-opper het? Hierna het ek telefonies en per e-pos met elke medenavorser in gesprek getree, insake die interpretasie en helderder toeligting van sekere konsepte in elke gesprek waaroor ek meer wou weet.

Ek het notas geneem indien ons telefonies gepraat het, of andersinds e-pos boodskappe terug ontvang. Ek het nie die kontakgeleenthede getel nie, omdat dit nie vir my belangrik was nie, maar baie kommunikasie het plaasgevind. Sodoende het prominente stemme in die literatuur oor verbeelding na vore gekom, soos Jung, Corbin, Hillman en Brueggemann. Die inligting wat ek in die literatuur gevind het, het ek toe in dialoog met die onderwerpe uit die gesprekke gebring. Ek maak enkele gevolgtrekkings en aanbevelings oor hoe verbeelding verhaalskepping in terapie kan bevorder.

Die proses van my navorsing het soos volg verloop. Daarna die keuse van gespreksgenote, gevolg deur onderhoude. Ek het ook aangetoon dat ek van die positiewe dimensies van dekonstruksie en sosiaal konstruksionisme as metodes gebruik.

 • What A Life.
 • Mariard Volume 2 Glass Pawns (Mariard Glass Pawns).
 • Shopping Cart.
 • hcategx.tk Ebooks and Manuals.
 • Books by Johan Smit;
 • dvzvchl.tk Ebooks and Manuals!
 • Conducting and Rehearsing the Instrumental Music Ensemble: Scenarios, Priorities, Strategies, Essentials, and Repertoire.

Daarna het ek sekere kontekste waarbinne ek en my navorsingspan staan toegelig en verduidelik volgens watter kriteria ek die navorsingspan saamgestel het. Ek het ook my navorsingsmetodologie en prosedure uiteengesit. Imagination theory and phenomenological thought, in Murray, E. Pittsburg: Duquesne University Press. Soos aangehaal deur Veldsman, D. Religieuse ervaring as herinneringsvolle verbeelding: Die aard en funksie van verbeelding as kenteoretiese struktuurelement in teologiese refleksie en Christelike praxis.

In Pastoral Psychology, Vol. Capps, D. In Pastoral Psychology Vol. Asook Ganzevoort, R. Journal of Pastoral Psychology and Theology Vol. Ongepubliseerde proefskrif aan die Universiteit van Pretoria. Organizational Science in a Postmodern Context. Ook Lois Shawver, What is postmodernism? Sien ook Jan-Olav Hendriksen, Modern Theology April p Postmodernism and Social Science. Princeton University Press. The Writing of the Disaster. Ann Smock. University of Nebraska Press. Ek vertel van goudgeel mynho skaduwee van die Magaliesberg.

Hierna kom my medenavorsers se stories oor verbeelding in terapie aan die woord. And by possible, they begin to see it as rter Scott K TWEE Since the mid-eighteenth century the idea of creative possibilities of human action has itself become the point of departure for a number of major intellectual innovations. Hans Joas herinneringsnota insake die vreemde, wat hier geboekstaaf word. Die in narratiewe terapie as vertrekpunt pe, rooiduine en versamelneste, die k poog om my vooroordele as gee. Ek vertel van die krimpvarkie en eelding wat ek uitgekies het om van ie verhale is verbatim neergeskryf na semi-gestruktureerde gesprekke met my medenavorsers.

Ek gee toegespitste aandag aan die aksie. Wat is verbeelding? Ek het toe vrae g , en veral die ervaring wat hulle gehad g gedurende hierdie oomblikke gespeel h In hierdie hoofstuk dokumenteer ek ge pastorale terapie. Ek wil deurgaans getrou aan my navorsingsparadigma bly en dit noodsaak my om telkens weer daarna te verwys. Om deur die loop van die proefskrif, tot by die laaste sin te vra of die werk reg laat geskied aan die verhalende werkswy my, die skrywer, en van jou, die les benadering te doen het wat alternatie wetenskapsbeoefening. Waar twee of meer mense saam is , gebruik hulle hul verbeelding.

It may still be the case that creativity contains a potential for understanding all human action that none of the alternative models of action can replace. Hans Joas et, wil verstaan en daardeur verryk wil se. Ek vertel die storie van die navorsing. Hierbenewens is dit van die uiterste belang om in gedagte te hou dat ek subjektiewe navorsing doen. Dit is die Joekie Laas weergawe, na gesprek en ontginning van stories en literatuur oor verbeelding in pastorale terapie. Om hierdie navorsingstorie te vertel, gebruik ek fiksie as metafoor. Hy skryf: a story describes a sequence of actions and experiences of a certain number of characters, whether real or imaginary.

These characters are represented in situations which change or to the changes of which they react. These changes, in turn, reveal hidden aspects of the situation and the characters, giving rise to a new predicament which calls for thought or action or both. Soos baie van die groot Hollywood meesters maak, speel die regisseur partykeer self een van die rolle, byvoorbeeld Arnold Schwarzenegger. Omdat ek een van die karakters is, vertel ek eers van my situasie, van my ervarings ten opsigte van verbeelding in terapie. Op die oog af alledaagse eenvoudige dinge, dinge wat dalk roetine dinge is, maar nietemin noemenswaardige, beskryfbare dinge.

Hy sing, sy lag, een bestuur, een is by die skool, een werk. As jy regtig eg belangstel in die persoon en die aksie, dan is kortaf antwoorde hopeloos ontoereikend. Vrae wat stories na vore bring wat nog vrae bring wat nog stories oplewer. Net om terug te keer tot die; hy sing, sy lag ens. Beskryf sy vertrek, die reuke, geure en atmosfeer van sy huis.

Vertel van sy persoonlikheid, sy temperament. Van wanneer af sing hy al? Vertel van die karakter by wie hy sangles neem, gee detail. Vertel my iets van die ander mense by die sangstudio, brei uit oor hulle. Wie is die liefde in sy lewe? Vertel my meer van haar. Saam met wie het hy al gesing? Vertel die storie van wat hy graag wil bereik met die singery? Watter verskeidenheid soorte musiek sing hy? Verbeelding in pastorale terapie. Ek moes mense soek wat al vir pastorale terapie was, sodat hulle my van hulle verbeelding kon vertel. Ek moes mense soek wat gereeld met pastorale terapie besig is, wat my van hulle verbeelding kon vertel.

Ek moes hulle soek, en dan uitvra. Ek het sekere dinge gedoen, en mense het sekere dinge gedoen. Ek wil vervolgens in detail vertel wat gebeur het, sodat jy en ek duidelikheid kan kry oor wat hier gebeur het. Dat ons dit kan indrink, dit kan verstaan. Wat is my eie ondervinding van verbeelding? Wat is die motiewe agter my studie?

Hoe goed ken ek die veld? Watter vooroordele en eie agendas bestaan daar? Binne watter konteks het ek verbeelding in terapie leer ken? Watter invloed het verbeelding op my lewe? Ek het op drie plekke gewerk, te wete Benoni1, Olifantshoek2 en Pretoria3. Hoewel ek vir dertien jaar met pastorale terapie besig is, het ek nie tevore aan verbeelding in terapie gedink nie.

Wat ek skokkend vinnig in my werk agtergekom het, is dat daar geen resep, geen voorskrif, geen teorie of skema van denke is wat eers amper vir my gewerk het in terapie nie. Ek vertel nou kortliks van hierdie drie kontekste. Dag en nag het die sirenes van die brandweer en paramedici en ambulanse, polisie en sekerheidsmaatskappye geloei.

Die lewenstragedies van boemelaars en straatkinders, ouetehuise en die heilsleer se inwoners was op ons daaglikse agenda. Aan die een kant van die gemeente was daar skreiende armoede, met mense wat nie warm water in hulle huisie het nie, en ongeteerde straatjies sonder straatligte tussen die mynhope. Daar is die herinneringe aan die huis met die sewe en twintig katte en die huis waar die vrou die man met die ketel se koord afgeransel het.

Die enigste ondernemings in daardie spesifieke deel van die stad wat meer prominent en duideliker sigbaar was as kerke, was escort agencies. Nie die lidmate, of die boemelaar of verbyganger het vooraf laat weet hulle kom vir terapie, nie. Dit het net gebeur. Die voordeur van die pastorie was basies op die straatfront, en ek het bedagsaam oopgesluit en hulle binnegenooi, net om van die vreeslikste verhale in menseheugenis aan te hoor.

Verhale, wat selfs met die weglaat van naam en identiteit, te skokkend is om hier eers naastenby te herhaal. Verhale van aborsie, en geweld en seks en ontrou en jaloesie en misdaad en verwerping en werkloosheid en armoede en egskeiding en molestering en kindermishandeling en Satanisme en rassisme en diskriminasie en gevangenisskap en vrees en spontane ontbranding en patologie en gestremdheid en nog vele, vele ander lewenssituasies wat gereeld, ja daagliks my pad gekruis het.

Ek het geluister, my probeer inleef, probeer raad gee, probeer troos en verstaan. Ek het gebid, en op een of ander manier, hoop ek, was hulle beter daar weg. Die handboeke en teoretiese antwoorde het in my praktyk soos mis voor die son verdwyn. Nie een persoon, nie een probleem, nie een situasie was in die geringste mate soos die ander nie. Elke huis, of woonstel of persoon en die omstandighede was totaal en al uniek, verbysterend uniek. Soms het dit gevoel die terapie breek my, dit het te veel vir my geword. Ek is verswelg deur die verhale, en my verbeelding het my by plekke en situasies gebring waar ek nog nie tevore was nie.

Dit het deur verhale na my lewe toe gekom, en aanspraak op my verbeelding gemaak. Hier het die begrip kitskontak, soos verwoord in Strategies for Brief Pastoral Counseling Stone , vir my nuwe betekenis gekry. Ver weg, met stilte, stilte wat jy kan hoor. Met grondgeitjies wat roep as die son besig is om onder te gaan.

En dan, as die weerligte miskien begin dans, jy die storm oor afstand in sy geheel kan beskou. Nie net die stukkie van die storm wat agter die dakke uitloer nie. Hoe Hy met die aarde in Sy hand kan speel. Oor maande my leer ken, my leer vertrou. Algaande het die verhale begin kom. Eers net vertellings van ondervindings en miskien dinge wat met ander mense gebeur het. Mettertyd, namate die verhoudings gegroei het, groter stories, dieper onthullings, werklike onthullings van die siel. Ons was in terapie! Hulle, en ek. Op die plaashuis se stoep. Die dialoog het erva oopgemaak waartoe ek nog onbeken geweldige binnegesprekke in my aa hierdie inligting vir my?

Hoe het dit ge moes dit vir haar gevoel het? Die aard van die komm gejaagd nie. Daar was vanselfsprekend ook n die gang. Wat beteken dit? Hoe ou baie graag by betekenis uitkom, en phoudelik inspan en ontwikkel. En hierdie In dialogue, meaning is jointly produced in the space between speaker and listener.

Dit is anders as my vorige twee werkplekke. Besoeke slegs per afspraak. Trane word agter donker brille weggesteek en daar word binnetoe gehuil. Daar word van lig tot donker gewerk in lugversorgde plekke waar jy nie buitentoe kan sien nie. Jy moet ook nie uitkyk nie, want jy moet werk.

Die mens binne die mens, is van minder belang as sy uitsette. Hier is fatsoenlikheid en styl, belangriker as deernis. Maar ook hier is egte verhale van wanhoop, moedeloosheid en uitsigloosheid, wat roep om pastoraat. Daar is baie sterk aanspraak op my verbeelding gemaak. Ek moes in my kop sekere voorstellings maak om die kloutjie by die oor te bring. My in sekere prentjies, situasies en omstandighede indink om te probeer verstaan.

Daar was die milieu en leefkuns van die mynwerkers, met eiesoortige roetines en gebruike waarvan ek moes weet om die verhale te kan verstaan. Daar was die subkultuur van die woonstelbewoners, met sekere optredes rondom 60 UUnniivveerrssiittyy ooff PPrreettoorriiaa eettdd —— LLaaaass,, JJ JJ privaatheid en stilte en wegneem van vullissakke, die uithang van wasgoed, ontspanning en die spel van kinders.

Manne wat in die gietery en smeltery gewerk het en sweisers. Dit was rou, dit was seer. Dis vir my kosbaar. Dan was daar die baie interessante subkultuur van mense wat van die grond leef. Veeboere, met hulle afhanklikheid van die weer, die afsondering op die plase en geweldige afstande wat sy eie gebruike en leefwyse meebring. Spraakprosedures oor die Marnet radiostelsel, veiligheidsbewustheid en etiket van wat aanvaarbare gedrag is en wat nie.

Daar was die subkultuur van die polities ver-regse Afrikaner, die kultuur van volbaarde en kakie klere met baie spesifieke diskoerse wat nougeset uitgeleef word. Amper meer interessant as al die genoemde blootstelling, was die voorreg om met die Noord-Kaapse Kleurlingbevolking paaie te kruis. Grappe, spreekwyses, uitspraak, humor en baie ander edelstene was my beskore.

Om Kerk te hou, om troues en begrafnisse te lei. Daar was ook die subkultuur van die lede van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag, met sy geweldige groot operasionele basis by Lohatla. Daar het sowat honderd en vyftig gesinne van hierdie voorheen prestige Bataljon, binne een kilometer van my huis gewoon, en ek het baie van hulle in die huwelik bevestig of begrawe. Kennis van die verskillende kulture, di was vir my noodsaaklik om die verhale As ek terugdink, dan is dit verstommen die mense hulle verhale vertel het.

Die Noord-Kaap w te vertel. Ek dink nie verbeeldingryke storie kom vertel nie. O af te vuur, was deel van die mans s e verskillende segswyses en gebruike, in die pastoraat te begryp. Daar is ten minste twee in die boot as die deur vir pastorale terapie dig getrek word. Laat ons albei se verhale navors! Daar is op veelvoudige rukking, gebare, emosie en stemtoon 2 gebruik gemaak om die stories in te klee. Metafore, simbole en taal is ingespan om werklikhede te skets en oor te skets. Ek moes, noudat ek terugdink, my verbeelding ruim gebruik. Ek het gebruik gemaak van metafore, simbole en taal, om te poog dat dit blyk dat ek verstaan, om na nuwe moontlikhede te help soek.

Soos die mense, het ek ook nie my insette vooruit beplan nie. Ek het net deelgeneem, geluister, gereageer. Die nagevolge van hierdie stelling, en die opbrengs wat daaruit na vore gekom het, laat my vandag hierdie storie vertel. Sedert my belangstelling in Brueggemann se werk, en die navorsing en nadenke wat daaruit gespruit het, jaag ek verbeelding bewustelik na. Ek het begin oplet na hoe effektief die adverteerders, digters en filmmakers verbeelding gebruik.

This P D F edited b y Skvodo 2009

Ek het opgelet na hoe kreatiwiteit ons samelewing deurvloei en hoe geweldig groot die ekonomiese gevolge kan wees vir mense wat vindingryk, alternatief en verbeeldingryk kreatief optree. Toe het ek met mense wat pastoraat ken, begin gesels om verhale oor verbeelding in terapie te versamel.

More titles to consider

Hy was negentien en in die groot veldslag van El Almein, toe het hulle sy broer langs hom geskiet, en hulle het hom weggevat. Ons het ons eie tradisionele geloof. What ingredients does Piet think they need? In sy stilte volg op In sy arms wat in Januarie verskyn het. Indogermaans, Indogermaanse.

Ja, situasies van mense en hulle verhale is uiters uniek. Ek herinner my aan tallose terapeutiese verhale waarin mense skeppend, vindingryk en verbeeldingryk met die inhoud van hulle lewens omgegaan het. Ek vertel ses verhaaltjies om my ervaring van verbeelding in terapie toe te lig. Dit is enkele van honderde soortgelyke ervarings.

Ek kies vir hierdie ses verhaaltjies, omdat ek die situasies goed onthou, en die verhaaltjies my baie sterk aangespreek het. Sy het nie vir behandeling gegaan nie en het in enkele weke geweldig uitgeteer. Ek onthou die keer toe ek vir die eerste keer huis toe genooi is om te kom lees en bid. Die twee dogters, wat tuis was en die saggeaarde gryskop het besef sy is besig om te sterf. Toe ek na die kamer gebring word, was die gordyne toegetrek en die lig was swak en broos, soos die tenger liggaam op die bed.

Maar haar stem was helder en kalm, tevrede. Ons het gelees en gebid. Dis, oggend, tyd om op te staan, dis tyd om voluit te leef. Roesbruin modder, oral. Die sloot was pas toegestoot, toe sy die aand met haar motor op die sypaadjie stop. Wel, enkeldiepte in die modder. Ons gesprek was moeisaam en seer. En sy is daar uit, met skoene wat dik, ek bedoel baie dik aangepak was met roesbruin kleigrond.

Sulke bondels. Ek het opreg jammer gevoel, en verskoning gemaak. Ek onthou hoe die motortjie so gly, gly uit die pap en sopnat modderbad vertrek het. Ons het meermale weer gesels. Intussen het ek en Mari die sypaadjie sorgsaam ontwikkel. Ons stap uit, maar hierdie keer droogvoets.

Sy het gerieflik op die boomstomp-paadjie tot by haar motor gestap, wat op die skoon, hoewel nat parkeerplek gestaan het. Hy is lewenslustig, energiek. Sy knie-operasie, die kanker nuus en die klein inperkende kamer, anders as die wydtes en ruimtes van sy plaas, maak hom terneergedruk.

Hierdie ding het hom meer gevang as wat hy gedink het. Dalk sal hy nooit weer hier opstaan nie. Hy is hartseer, ongelukkig en besorg oor die toekoms. Toe hy my sien, is hy aangedaan. Sy stem is bewerig en ontneem van die kenmerkende selfvertroue. Hoe dit gekom het, kan ek nie onthou nie, maar hy was weer aan die vertel. So duidelik dat ek dit kon sien. Daar was nie tyd nie. Sy bek was wyd oop. Op dertig voet het ek hom geskiet, reg in sy oop bek, morsdood. Hy was beter, en ek ook Hus8 saam, sy is ons gasspreekster. In die motor was die atmosfeer onmiddellik gesellig en heerlik.

Sy het heelwat gepraat, en ons het gekuier soos ou bekendes wat mekaar jare laas gesien het. En toe vertel sy die husse se storie. Nadat heelwat opsies bespreek is, h is soos ons, hulle kan nie sien nie. Hi blindheid nie, sy deel genesing uit vir hart kan kyk. Fortune, wanneer jy op die lug is, sien ons. Husse -Telegram van die Huis van Blindes, aan die krieket kommentator Charles Fortune oor sy beskrywende kommentaar. Ellisras toe was die pad kort, met spraak met talle gedigte wat uit die kop erdie blinde vrou ontvang nie terapie vir mense wat vergeet het dat jy met jou ken.

Letterlik en figuurlik. Geen paaie, geen huisvesting, niks. Nie lank nie, of die eersteling is gebore. Dit was uithoujare, geloofsjare. Meer as tien boorgate is geboor voor daar water gekry is. Al wat jy kon doen, is om te bid en te glo. Na sestien jaar daar, is hy een oggend beseer. Hy het van die windpomp afgeval, en sy rug beseer. Die doktor het gereken hy sou verlam wees.

Hy moes sorg. Hy het gebid. En God het gehoor. Later weer leer loop. When nothing is certain, everything is possible! Op vier en tagtigjarige ouderdom, in sy huis het hy een oggend vieruur moedig sy kop van die kussing gelig. Aangesien fotografie oorplasing na die fotografiese afdeling twee jaar kon hy nie meer nie. Soos sy pa, het hy die verwagting an. Sy aansoek was suksesvol. Na ie fokus van die kamera op die k.

Die beelde het hom gebreek. Hy is ege en twintig jarige ouderdom uit sy inde. Hy ontvang pastorale terapie; dit Hierdie is stukkies van aksieverhale van verbeelding in pastoraat, wat my lewenspad gekruis het. Daar was tallose ander. Dit is dinamiese, lewende en onherhaalbare gebeure. Ek verstaan ons gesprekke as verhalende, verbeeldingryke, pastoraal terapeutiese gesprekke. Dis daarbenewens navorsingsgesprekke. Picasso Ek kies hom as medenavorser omdat hy oor sewentig jaar oud is.

Hy is oorgewig. Hy rook en drink en sy taalgebruik is ongehoord in kerklike kringe. Iemand aan wie die samelewing en navorsing maklik kan verbygaan. Hy is uniek, temperamenteel en snydend krities aan die hand van ragfyn waarneming. My aanvoeling was dat ek, en ons almal, iets by hom kan leer insake verbeelding in die pastoraal terapeutiese situasie. Ek vertel kortliks hoe hy my medewerker geword het.

Ons was skaars in die nuwe gemeente toe ons genooi word vir ete. Niksvermoedend het ons die huis met die klein venstertjie in die voordeur binnegestap. Ja, iets meer oor die skilderye. Die onmiddellike kontak en aanklank. Toe, deur die loop van die aand die vele aanhalings en later, na wyn en goeie eksotiese keurig bereide kos, die voordra van gedigte.

Self geskryfde gedigte oor die lewe, mooi, deurleefde werk van gehalte.

Language is a curious old thing.

My sisteem het letterlik en figuurlik daardie aand te veel gekry om te verwerk. En dit sou nie eintlik verander nie. Intens die kontak met hierdie ontsettende veeleisende individu, maar telkens die ervaring dat ek hier met iemand buitengewoon te doen het. Iemand wat selfs op sewentig so intensief en veeleisend leef dat veertig minute in sy teenwoordigheid my eers noodsaak om te gaan nadink en herstel. Daar word steeds gedigte geskryf, altyd skokkend nuut. En die skilderye ontspring nog daagliks soos fonteine.

Hy het ongeveer drie duisend werke geskilder. Hoeveel hy geskryf het, kan ek nie eers raai nie. Ek, en die res, het gevrees vir sy lewe. In minder as ses maande, het hy meer as honderd skilderye geskilder. Dit, uit die rolstoel. Wat meer verstommend was, was die spesifieke reeks kruisigings. Ek wou meer daarvan weet, en het hom uitgevra. Hy is die anti-stem van hierdie navorsing. Iemand wat anti-kerk, anti-ampsdraer, anti-georganiseerde godsdiens is. Iemand wat met talle predikante, oor baie jare en baie gereeld intellektuele en aktuele sake bespreek het.

Hy het van die lewe, heelal, dood, verlossing, angs, liefde, strewe, hemel, pyn, armoede, verwerping, sonde, seks, vriendskap, gedigte, musiek, teologie en nog baie ander dinge gepraat en geskryf en geskilder, en het reaksie van pastors op al hierdie dinge ontvang, en tog beweer hy dat hy nog nooit vir terapie was nie! Die talle onderhoude, gesprekke en gedagtes wat ek by hom insake verbeelding ontvang het is te omvangryk om te plaas. Uit ure se kontak insake hierdie onderwerp met hom, lig ek slegs twee gedagtes uit.

Die eerste is dat hy die misterie van die onderwerp deurgans gehandhaaf het. Uit my sisteem uit. Duidelik en helder weg van my af geplaas het. Dit bring werklike bevryding. Dit is 1. Dit beeld die engele-aankondiging, die geboorte, die laaste Avondmaal, die voetwassing, die gebed in Getsemane, die haan wat kraai, die verhoor voor Pilatus, die kruisdra, die Hemelvaart en sentraal die Kruisigingstoneel met die vroue prominent uit.

Dit is die mees kompakte evangelie wat ek ooit ingekry het. Hy werk met kontras en balans, halfsirkels, en driehoeke. Die Koninklike pers, die rooi wat deur hierdie verhaal vloei. Met onthulling, sowel as verskansing van identiteit. Hy is getroud en het twee kinders. Hy is energiek, sportief, en is lief vir lees, fliek, akademie en sport. Die lewe is vir hom mooi. Ek kies hom omdat hy ervaring het van narratiewe terapie, en 74 UUnniivveerrssiittyy ooff PPrreettoorriiaa eettdd —— LLaaaass,, JJ JJ ek vol verwagting was dat hy sou kon uitwy oor die funksie van verbeelding tydens sodanige terapeutiese gesprekke.

Was al die stories gelyk, of was sommige meer gelaai met verbeelding? Is daar spesifieke verbeeldingryke verhale wat jy onthou, wat uitstaan? Kanarieman: Daar was beslis vir my unieke belewenisse. Na altwee kante wat verbeelding werk. Daar was in die spreekkamer baie teruggekyk, onthou en vertel van dinge wat gebeur het. Daar was ook soms gesels oor toekomsdrome. Ek dink byvoorbeeld aan die tyd toe ek by Castle Carey17 gewerk het. Sy was in standerd drie. Sy het haar ma aan haar trouring en haar pa aan sy horlosie herken.

Sy het met daardie beelde grootgeword. Dis my ma en my pa. Sy was op daardie stadium agt en veertig jaar oud. Ons het met terapie begin en sy het my die storie in detail vertel. Ek het geluister en in die proses van vertel het daar sekere dinge in haar losgekom. Dis twee liggame wat onherkenbaar vermink is. Hulle is dood. Ons het gesels oor haar ouers, oor wat sy van hulle onthou, en dikwels na die foto gekyk. Mooi herinneringe is opgeroep… En hoe sy weer perspektief gekry het deur terug te dink… Hierdie mense op die foto, en weer vorentoe te dink… een k gaan twee mense sien wat gelukkig is, w s die wonderlike van die proses.

Kanarieman: Ja, beslis. En toe het jy saam met haar hierdie mooi herinneringe het na vore ge Kanarieman: Ja, ja. Later het sy die kon kyk na tye soos toe hulle in die gedoen het. E at heel mense is. En ek dink dit wa en het verander. Ek gaan weer my ouers sien. Hoe hulle met haa ie herinneringe. Sagte, teer emosies op daardie wandelgang gegaan.

En kom? In een van die eerste sessies het ek hele fotoalbum saamgebring en ons wildtuin was en ander lekker dinge prentjie net soveel verbreed. Ander leef het het na vore gekom, en nog On all sides and in many fields the appreciation of the importance of the aginative in the human picture of life be it science, art, literature, history, eology, philosophy, sociology, etc. So ek vat hom op sy wydste. Ja … ek werk nogal baie in die spreekkamer met Romeine 8.

 1. xklmzoz.tk Ebooks and Manuals.
 2. Secrets of the Prophets: What the Prophets Knew That Scientists Didnt!
 3. The Writers Guide;
 4. Maud and Ballington Booth: The Founding of Volunteers of America. The Seeds of Change 1890-1935 (Mobilizing the Human Spirit).

God moet jou denke verander. My denke bepaal my emosies. Werk jy self met prentjies? Werk jy met rede, of werk jy baie met voorstellings. Kanarieman: Ek werk met die rede. Maar ek glo in beelde, in voorstellings. Skryf, dink ek nog steeds is een van die beste terapeutiese metodes. Ander emosies kom na vore. Ek vra ook soms iemand moet iets vir my teken. Daai bord daar teen die muur wys gebruik ek baie dikwels.

Ek hou daarvan om konsepte te verduidelik deur te teken. Metafore, dink ek is een van die beste hulpmiddels in terapie. Soos in die Bybel. En haar idee van God as Vader het net nie afgegaan nie, omdat haar pa en mansfigure haar lewe so verwoes het. Toe dink ek Maar daar is ander metafore in die Bybel wat van God gebruik word soos hierdie hen, wat haar kuikens bymekaarmaak. Metafore dink ek ons kan baie goed gebruik in die praktiese teologie.

Is daar ander verhale wat jy duidelik onthou? Kanarieman: Ja, soms kom mense met verwronge prentjies. Die lekker van die spreekkamer is om na hierdie verhale te luister. Hy het angsaanvalle gekry. Hy was al by verskeie terapeute en dit bly onveranderd. Ons vorder nie. Ek het sy verhaal gehoor en hy iets van myne, maar ons vorder nie. Toe hy weer kom, het hy agt en twintig bladsye geskryf!

Ek vra toe, lees dit vir my. Toe hy so in die middel kom, toe hou hy op lees en ek sien sy ken spring. Ek vra, en nou? Hier sit hy, vir vyftig jaar het hy nooit emosie getoon nie, het hy afgestomp geraak en nou huil hy vir die eerste keer. Ek vra toe mooi, toe lees dit vir my, ek wil dit graag hoor. Hy was negentien en in die groot veldslag van El Almein, toe het hulle sy broer langs hom geskiet, en hulle het hom weggevat.

Hy het nie geweet of sy broer dood is nie. Hy het twee jaar later sy broer weer in Suid- Afrika gekry, hy was net sleg gewond. Dat daar tussen twintig en vyftigduisend lyke in die groot veldslae was, en die Bulldozers ry oor die opgeswelde lyke. Die mae en koppe wat bars as daar oor hulle gery word. Hoe die lyke hanteer is en die massas gewonde mense. Hy het seker gedink, nou het ek genoeg seer prentjies gesien, genoeg is genoeg.

Ons kon in groot detail oor sy trauma praat, en ek het my agtergrond as kapelaan by die valskermbataljon gebruik om saam met sy storie in te leef. Hierdie oom het daarna sy angsaanvalle oorkom, en ek het hom aangemoedig om ook met sy mense van hierdie verhale te deel, en langs die weg van vertel, genesing te ervaar.

By die ondernemer, by die kerk, by die graf. Dis alles prentjies wat aanmekaar gelas word om sin te maak van hierdie seer. Dis hoekom ons die begrafnisse afneem. Later, in gesprek, vra ons: onthou jy hoe ons die kis opgetel het, dis deel van die skoonmaak, die rustig raak, die ritueel om die dood te verwerk en nuwe hoop te gee.

Ons fokus baiekeer te min op die toekoms. Ek het al hier gesit met mense wat swak verhoudings met mekaar gehad het.

Shopping Cart

Die kind het sy ma geskiet omdat hy haar so gehaat het. Sy prentjie van sy ma was dat hy die swartskaap was, nooit goed genoeg nie. Hy het baie skuldgevoelens beleef omdat hy haar geskiet het, en met baie vrae geworstel. Omdat daar bewyse was dat sy hom stief behandel het, is hy vrygespreek. Eendag sal jy weer jou ma sien. Hy het toe in daardie tyd begin skippies maak en verkoop. Jy moet baie werk doen om by daardie blink dingetjie uit te kom.

Wat ons noem panning for gold om by die uitkoms uit te kom. Kanarieman: Dis ons werk as terapeute om op te let en te soek vir die stukkie goud of die diamant. Ek glo dis die Heilige Gees wat dit vir jou en my as terapeute uitwys. Dit kom baie keer spontaan. Jy as mede skrywer moet daarvoor oplet.

Language is a curious old thing.

JOEKIE: Ek wil vra of daar dinge is uit jou eie kinderdae; beelde, herinneringe van dinge wat jy gevisualiseer het, en wat toe met jou gebeur het? Zie bij 'dese' tegenwoordig in de zin van 'dezer dagen'; niet deesdae 'aanwezig' Vgl. Liever gebruikt men 'beslis'. Het Nl. In bepaalde dialecten zegt men dese of dees in plaats van Standaardafrikaans hierdie. In het Standaardafrikaans komt het woord enkel nog voor in vaste uitdrukkingen, zoals: dese - aanw. Zie verder bij 'hierdie'. Daarom heb ik een parasol meegebracht. Kaapse griel dikkop - zn Op plevier gelijkende vogel met opvallend grote kop: Burhinus capensis dikwels vaak, dikwijls Vgl.

De betekenissen favoriete bezigheid, stokpaardje enrage zijn van Engelse herkomst en kunnen niet altijd zo vertaald worden. Jou doos! Dit betekent in dit geval hetzelfde. Onderwijs waarbij onderwezen wordt in zowel het Engels als het Afrikaans is dubbelmediumonderwys Vgl. In overige samenstellingen kan men, net als in het Nederlands, ei- gebruiken. Overigens kan men ook eiersel zeggen. Men kan ook volstaan met dan en wan en af en toe. Zelfstandig, elliptisch gebruik van het bijv.

Is daar enige? Zijn die er? Een universiteit waar het Engels de taal van Engelsmedium- - woordd. Afrikaansmedium- en dubbelmedium enkel- - bijv. Doet aan miereneter denken, heeft lange snuit met heel kleine bek aan het uiteinde; heeft erdvark - zn holle tanden en een lange, beweeglijke tong waarmee hij in termietenheuvels peurt. Net als de mol brengt hij met zijn gegraaf schade toe aan het boerenland, tot ergernis van de boeren. Men vermoedt dat het aardvarken verwant is aan de olifanten en dassies zie aldaar. Hoogstwaarschijnlijk is Afr. Zie de volgende Afrikaanse woorden, ter illustratie:fratsongeluk noodlottig, bizar ongeluk ; fratsgolf noodlottige, onverwachtse vloedgolf ; fratstaal een taal die toevallig, bij wijze van ongeluk is ontstaan ; fratsdonderstorm een hevige onweersbui die mensen verrast en overrompeld heeft Vgl.

G plezierig, vriendelijk "Sal jy dalk so gaaf wees om vir my hierdie gunsie te gaaf doen? Normaliter zegt men 'gedoen', maar in dergelijke vaste uitdrukkingen komt de oude, Nederlandse vorm 'gedaan' terug. Om in het Afr. De betekenis 'vertrouwd, instemmend' is waarschijnlijk een anglicisme, gebaseerd op Eng. Maak net gou! Haast je! Als een Zuid-Afrikaan zegt "Ek groet nou vir eers", dan bedoelt hij dat hij weggaat, groet - ww en niet dat hij alsnog gedag zegt.

Zie ook bij 'hoof' en 'hoof-' H acaciasoort met haakvormige doornen Acacia haakdoring - zn litakunensis acaciasoort uit het Bosveld zie aldaar en de haak-en-steek - zn savanne met zowel kromme als rechte doornen Acacia tortilis haakplek - zn moeilijkheid, probleem haakspeld - zn veiligheidsspeld haar - bw rechts term bij ossendrijven Vgl. In dat geval gebruikt men wel het verkleinwoord hasie. De Boeren vergeleken het dier dus met een hartebees - zn hert. Naast dit woord heeft in Afrika het woord hert alleen als geleerd woord voortbestaan, en is het vervangen door het woord takbok zie aldaar , wat zich laat verklaren door het feit dat herten oorspronkelijk niet in Zuid-Afrika voorkomen.

Waar 'hartseer' geassocieerd wordt met oprecht gevoeld verdriet, daar wordt 'verdriet' meer in verband gebracht met uiterlijk verdriet, ja zelfs met dronkenmansverdriet: 'dronk verdriet'. De omheining zelf is heining Vgl. De omheining zelf hek - zn wordt heininggenoemd.

Een 'gate' in een luchthaven is ook hek in 't Afr. Wel zegt men 'kiep-kiep' als men kippen roept. Dit doet men ook in Nederland, maar daar heeft de roepnaam dus het oorspronkelijke zelfstandige hoender - zn mv hoenders naamwoord 'hoen' verdrongen. Denk aan de Nl. Ook deze verwarring heeft een anglicistische oorsprong denk maar aan 'hoofbladsy' en 'hoof-bladsy' of 'hoof bladsy' waarbij de laatste versie een geleende morfologie uit het Engels is: 'main page' is een bijv.

Wees dus voorzichtig met dit woord. Daar zegt men 'Ek is lief vir jou'. Zie verder bij lief wees vir. Ter illustratie: kopvel en velkleur worden vertaald met 'hoofdhuid' en 'huidskleur'. Deze teksies zijn berucht omdat ze vaak overvol zijn en als ongeleide projectielen de verkeersregels overtreden. Afrikaner jaer - zn coureur, renner jag - ww jagen jags plat - bn geil Vgl. Voor jas - zn de Nl.

Maar een taal verandert, en woorden kunnen zich zodanig ontwikkelen dat ze een bijbetekenis krijgen, wat uiteindelijk leidt tot een ander woord met een andere semantiek en morfologie, naast het oorspronkelijke woord. Engels gas jockey jol - zn spreek uit als dzjol fuif, feest feesten, uitgaan, 'de buurt onveilig maken', jol - ww spreek uit als dzjol enz. Het jy nou ook vakansie? K kaal naakt vgl. Nederlander zeevis niet de Europese kabeljauw Argyrosomus coronus, A.

De zaadjes van het kapokbossie verspreiden zich als pluisjes door de lucht. Deze pluisjes worden gebruikt voor kapok zie aldaar. Oost-Indische kers sierplant Tropaeolum majus kappertjie - zn Opm. Zie daarvoor hieronder 'kappertjiesaad' kappertjes bijgerecht van ingelegde kappertjiesaad - zn bloemkmopjes van Capparis spinosa Vgl.

Katwijks 'kaes'. Charadriidae, genera Pluvialis en Charadrius sterk, populair gazongras geschikt voor ZA, kikoejoe - zn herkenbaar aan zijn lange uitlopers: Pennisetum clandestinum kink kinkel - zn Daar is 'n kinkel in die kabel. Dit breng met zich mee dat er in Zuid- Afrika met koffie dus vaak oploskoffie bedoeld wordt. Dikwijls drinkt men de koffie slapper dan in Nederland, soms nog romiger gemaakt met chichorei.

Koffie met chichorei is poederachtig en koffie zonder chichorei is meestal korrelig. Bekende oploskoffiemerken met chichorei zijn Koffiehuis en Ricoffy. Dit is een kla - ww standaardantwoord op de vraag Hoe gaan dit met jou? Klaas Vakie - zn Klaas Vaak klagte - zn mv klagtes klacht slaan in het gezicht, op huid Hou op of ek gaan jou klap! De Afrikaanse benaming Kleurlinggeldt hedentendage als een herinnering aan de Apartheid en men geeft de voorkeur aan de term Bruin, Bruinmens.

Leonotis nepetifolia, Leonotis ocymifolia ook L. In andere variaties van het Engels zegt men echter 'soft drink' of 'soda'. Dit is dus een typisch Zuid- Afrikaanse term. Ek is ongevaarlik" koevert - zn envelop pe koffietafel - zn salontafel koggel - ww plagen door iemand na te apen. Crassula marnieriana en C. Nou, snuiter kooi toe! De boom kan zeer groot worden Acacia xanthophloea koorspen - zn koortsthermometer hoofd Opm. In overdrachtelijke betekenis moet men het Nederlandse hoofd met 'hoof' vertalen: "Die hoof van die skool, kerk, regering".

Hoof wordt ook gebruikt, maar wordt als deftiger dan kop gezien: "En die soldate het 'n kroon van dorings gevleg en dit op sy hoof gesit" kop - zn Bij gebruik van uit het Nederlands afkomstige spreekwoorden, gezegden en vaste uitdrukkingen is het woord alledaags: Die hoof buig, skud; gawes van hoof en hart; iets uit jou hoof leer; 'n knap, helder hoof; vir sy misdaad het hy met sy hoof geboet. De familie is eerder verwant aan de kraanvogels en rallen orde Gruiformes , en kent soorten als de gompou Ardeotis kori , veldpou Neotis denhami en de vaalkorhaan Eupodotis vigorsii.

Zie daarvoor 'ete'. Dit betekent echter 'badpak' kotelet - zn speklap bijhuisje; een meestal uit een verdieping bestaand optrekje op het erf van een grotere woning. Echter, verwantschap met Nederlands kot, dat 'studentenkamer' en 'armoedig huisje' betekent, is ook te overwegen. Kom kry! Kom maar halen! Zie verder bij 'arties'. Het wordt meestal niet in geschreven taal aangetroffen doch wel in snel gesproken taal. Het komt voor in langere voegwoorden zoals noulat 'nu' zie bij 'noudat' , solat 'zodat', nalat 'nadat', omlat 'omdat'.

In ontkenningen betekent lat vaak "laat het niet lat - voegw. Toe hy klaar was, het hy uitgestap. Dit is hoe min Esau gedink het van sy reg as eersgeborene. Daar betekent 'Ek hou van jou' "Ik vind je aardig". Net als het Nederlandse "Ik houd van bloemen" of "Ik houd van boerenkool". De betekenis van het woord is namelijk danig uitgebreid. De betekenissen 'iets niet meer doen' en 'iets voor gezien houden' stroken hier echter niet meer mee en lijken Zuid-Afrikaanse innovaties. Het woord 'men' kent men niet in het Afrikaans.

Gebruik dus altijd ''n mens'. Het wordt gegeten als ontbijt of als garnering bij hartige mieliepap - zn gerechten waar saus bij aanwezig is. Als ontbijt wordt er na het opdienen ook, naar believen, melk overheen gegoten. Men onderscheidt dunne pap slap pap , stijve pap stywe pap en kruimelige pap poetoepap.

Andriette - Bittersoet Van Liefde

Waarschijnlijk heeft de betekenis 'met iemand sollen' in de zegswijze om met iemand te mors onder invloed van het Engels zijn beslag gekregen Vgl. Don't mess with me! In die gevallen heeft het zijn betekenis en modaliteitsfunctie verloren. Los maar muf ww die Roquefort en Danish Blue. Laat die Roquefort en Danish Blue maar liggen. Ceratopogonidae : zeer kleine steekvliegjes. Er is niemand die jou dit kan nadoen' nadoen - ww Opm. Dus niet in de zin van 'na-apen' of 'imiteren'. Hiervoor gebruike men resp.

Voor 'spottend na-apen' gebruike men Afr. Botha' Vgl. Overal in Zuid-Afrika treft men rond steden en dorpen zulke opeenhopingen van tenten, golfplaathutjes en barakken aan, waar de armsten in nedersetting - zn leven. Er bestaan zwarte en blanke 'informele nederzettingen'. Een bekend kamp met hoofdzakelijk Afrikaners staat in het Kroningspark, in Krugersdorp. Mensen zijn er vaak verstoken van elementaire sanitaire voorzieningen. De achterliggende gedachte is dat men in plaats van 'nee' vaak 'ja-nee' zie aldaar pleegt te antwoorden.

In dit geval is 'nee' dus een afkorting van 'ja-nee', en niet een ontkenning. Egte sjampanje, dankie! De volgende voorbeelden moeten dit duidelijk maken. I remember a story that my grandmother told me nog weten Onthou jy nog toe ek so geval het? Do you remember when I had fallen like that? We hebben te maken met een leenvertaling die wsch. Zij spreken Oorlams, een op het Afrikaans gebaseerde creooltaal.

 1. Taaloord - Taalberigte.
 2. Allow Your Light to Fill the Darkness: A Primer to Living the Light within Us According to the Tao.
 3. new frontiers in economics Manual.
 4. Une Apologie du Cannibalisme: édition intégrale (Études) (French Edition)?
 5. The Ardennes Tapes.
 6. More titles to consider.
 7. EN 5 PARTES (Spanish Edition).

Het wordt dus vaker opgewonde - bijv. De oorvormige schelp van het dier kenmerkt zich door de gaten in de schelp, waardoor het dier ademt. Het dier leeft op rotsen. Qua betekenis kunnen we ervan uitgaan dat we hier te maken hebben met een leenvertaling van het Engelse werkwoord 'to bother' Vgl. Overal in Zuid- Afrika treft men rond steden en dorpen zulke opeenhopingen van tenten, golfplaathutjes en barakken plakkerskamp - zn aan, waar de armsten in leven.

Er bestaan zwarte en blanke plakkerskampen. In de Zuid-Afrikaanse keuken bestaat het onderscheid tussen een pot en een pan nog volledig. Een pan is een ondiepe of kleine pot met steel, en een pot - zn pot is al het overige. In het Nederlands heeft het woord panvaak de betekenis van pot overgenomen. Potch - zn Potchefstroom stoofpot in ijzeren driepoot-pot, boven open potjiekos - zn vuur echt traditioneel Afrikaans!

Waar Nl. Nou weet ons watter een verkeerd is. Maar watter een is die regte een? Maar welke is de goede? Inherent hieraan is dat regstel - ww blanke individuen bij gelijke of betere geschiktheid benadeeld worden en dat blanken op de arbeidsmarkt als tweederangsburgers moeten worden behandeld.

Regstellende aksie kan in het Nederlands het beste met positieve discriminatie vertaald worden. Zie ook 'bemagtiging' en 'transformeer' dwarsdoor, overal in Het is dus typisch Zuid- Afrikaans. Engels paddestoel schuurpapier; men zegt in het Afrikaans ook sandpapier - zn het minder anglicistische skuurpapier sangoma - zn medicijnman, traditionele genezer in Afrika Vgl. Het verbindt een naamwoordgroep zelfstandig naamwoord of een langere woordgroep met een andere naamwoordgroep.

Het vervangt het voorz. Hierdoor kan de woordvolgorde in de zin sterk afwijken van zinnen met 'van', zoals die in het Nederlands gebruikelijk zijn. Het fungeert, in combinatie met een persoonlijk voornaamwoord, als bezittelijk voornaamwoord. De uitdrukking 'die seekat is dood' wordt gebruikt wanneer er een onaangename geur uit de zee komt.

Voor de in het Nl. In overdrachtelijke zin of in dichterlijke teksten gebruikt men ook het eerder Nederlandse 'skadu'. Dis 'n skyf - zn stompie, nou! Engels zegt men 'slap slaptjips chips'. Mede vanwege de toevoeging van azijn is in Z. Hoewel dit officieel niet een Afrikaans doch een Engels woord is, gebruikt men dit vaak in de plaats van strokie. Zuid-Afrikanen dienen in het Nederlands slip, slippie zn echter ervoor te waken slip of slippie niet in plaats van strokie te gebruiken, omdat slip in het Nederlands 'onderbroek' betekent. We hebben hier dus te maken met een leenvertaling vanuit het Engels.

Pretoria sny ww snijden, knippen sny zn snee zo; dus "Ons probeer om 'n oplossing te vind, so dankie vir u so voegw. Rooinek souttert hartig gebak span - zn team, ploeg B.